Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin:  Vinova loza

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi Vinove loze se, u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene (BBCH 57) do faze početka cvetanja: 10% cvetnih kapica opalo (BBCH 61).

Zasada vinove loze BBCH 61

Vinova loza ulazi u faze cvetanja kada je najosetljivija na infekciju od strane gljive prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). S obzirom na najavljene temperature u narednim danima se očekuje ulazak svih sorti u faze cvetanja.

Od nedelje se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju cvasti i listova od strane navedenih patogena.

U cilju zaštite vinove loze proizvođačima se preporučuje primena kombinacije fungicida:

  • Mikal flash (fosetil-aluminijum + folpet) u koncentraciji 0,3-0,4% +
  • Luna expirience (tebukonazol + fluopiram) u koncentraciji 0,04%

 

Vizuelnim pregledom vinove loze, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 2,25.

Larve S. titanus

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva oboljenje na vinovoj lozi – zlatasto žutilo vinove loze. S obzirom da je u toku piljenje larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Novi Sad nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Podeli vest