Preporuka PIS RC Novi Sad – Zaštita ŠLJIVE

Biljka domaćin: ŠLJIVA

Štetni organizam:

  • Šljivin smotavac (Grapholita funebrana);
  • Lisne vaši u voćarskim i vinogradarskim zasadima (Aphididae); 
  • Šupljikavost lista koštičavog voća (Clasterosporium carpophilum/Stigmina carpophila/Wilsonomyces carpophilus)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi šljiva se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 75) do faze plod oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).

Zasad šljive BBCH 77
Zasad šljive BBCH 77

Vizuelnim pregledom plodova registrovano je prisustvo ispiljenih jaja, kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije ove  štetočine. U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida Tonus ekstra (acetamiprid) u koncentraciji 0,025%. Takođe, vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo vaši (Aphididae) na plodovima i mladarima. Pored direktnih šteta, vaši su značajne i kao vektori virusa od kojih je u proizvodnji šljiva najznačajniji Virus šarke šljive (Plum pox virus), tako da se preporučuje pregled šljivika na prisustvo tih štetočina. Navedeni insekticid za suzbijanje šljivinog smotavca delovaće i na vaši.

Od nedelje se najavljuje nestabilno vreme sa padavinama koje može stvoriti povoljne uslove za infekciju lisne mase prouzrokovačem šupljikavosti lista koštičavih voćnih vrsta (Stigmina carpophilla).

U cilju zaštite lisne mase od navedenog patogena proizvođačima se preporučuje primena fungicida na bazi aktivne materije mankozeb (Dithane M 45, Mankogal 80) u koncentraciji 0,2 0,25%.

 

 

Podeli vest