Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA

Štetni organizam:

  • Siva trulež (Botrytis cinerea);
  • Pepelnica vinove loze (Uncinula necator);
  • Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)

 

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak dodirivanja bobica (BBCH 77) do faze zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79).

Zasad vinove loze BBCH 79

Vinova loza se nalazi u fenofazi kada je osetljiva na infekciju od stranje gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botritis cinerea), pepelnice vinove loze (Uncinula necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). S obzirom da se od petka najavljuje višednevni kišni period koji može stvoriti povoljne uslove za infekciju i dalje širenje navedenih patogena, proizvođačima se, pred najavljene padavine, preporučuje primena kombinacije fungicida:

  • Cantus, Bosco, Corvet WG, Dekada (boskalid) u količini 1-1,2 kg/ha

+

  • Folpan 80 WDG u koncentraciji 0,15-0,2% ili Fighter u količini 1,25-2,4 kg/ha ili Solofol (folpet) 1-1,5 kg/ha

Sprovođenje tretmana se preporučuje u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima zbog visokih dnevnih temperatura.

Podeli vest