Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita VINOVE LOZE

Biljka domaćin: VINOVA LOZA

Štetni organizam:

  • Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii);
  • Pepelnica vinove loze (Uncinula necator);
  • Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od zatvaranje grozda: potpuno dodirivanje bobica (BBCH 79) do faze početak šarka (BBCH 81).

Zasad vinove loze BBCH 81

U lovnim klopkama sa mirisnim atraktantom, koje su postavljene u zasadima vinove loze, od sredine jula se registruju ulovi azijske voćne mušice (Drosophila suzukii).

Lovna klopka za D. suzukii

Trenutno se u klopkama registruju pojedinačni primerci, ali sa ulaskom u faze sazrevanja, vinova loza postaje privlačnija za ovu štetočinu pa se u narednom periodu očekuje podizanje njene populacije.

Štete na bobicama nastaju kao posledica samog čina polaganja jaja. Za razliku od mnogih mušica iz roda Drosophila, ženke azijske voćne mušice imaju sposobnost polaganja jaja u zdrave bobice zahvaljujući čvrstoj testerastoj legalici. Legalicom zasecaju pokožicu bobice i unutar nje ubacuju jaja. Oštećene bobice su podložne napadu od strane gljive prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea).

Ovo je ključni momenat za zaštitu vinove loze od azijske voćne mušice!

Proizvođačima se u ovom momentu preporučuje sprovođenje sledećih mera kontrole kako bi se sprečilo podizanje nivoa populacije azijske voćne mušice i smanjio rizik od nastanka šteta:

  • Postavljanje velikog broja klopki za masovno izlovljavanje, prvenstveno na obodima zasada na rastojanju od 2-3 metra, a unutar zasada na 5 metara. Klopke mogu biti napravljene od plastičnih flaša, sa nekoliko otvora za ulazak mušice, u kojima se nalazi mirisni atraktant (crno vino, jabukovo sirće i nekoliko kapi deterdženta).
  • Higijena ivica parcela u kojima se nalaze divlje kupine, zova, dženarika i druge biljne vrste koje mogu biti domaćin ovoj štetočini.
  • Krčenje napuštenih zasada koji predstavljaju idealno mesto za neometano umnožavanja ove štetočine.
  • Hemijske mere zaštite primenom insekticida Plures (deltametrin) u količini 0,5-0,7 l/ha (karenca 14 dana).

Vizuelnim pregledom grozdova registrovano je prisustvo jaja pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) u različitim embrionalnim fazama razvoja. U toku je polaganje jaja, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi treće generacije ove štetočine.

Navedeni insekticid za azijsku voćnu mušicu delovaće i na pepeljastog grožđanog moljca kao i na odrasle jedinke cikade Scaphoideus titanus (vektor fitoplazme Flavescence doree koja izaziva zlatasto žutilo vinove loze) čije prisustvo se beleži na lepljivim klopkama u pojedinim zasadima.

U cilju zaštite od prouzrokovača pepelnice vinove loze (Uncinula necator) proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

  • Luna experience (tebukonazol+fluopiram) u koncentraciji 0,035-0,04%.

 

Podeli vest