Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita PAPRIKE I KUKURUZA

Biljka domaćin: PAPRIKA; KUKURUZ

  • Štetni organizam: Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)

Na području delovanja RC Novi Sad, vizuelnim pregledom useva paprike, merkantilnog kukuruza i kukuruza šećerca registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na preko 20% biljaka.

Jajno leglo na paprici

 

Jajno leglo na kukuruzu

U toku je polaganje jaja, a otpočelo je i piljenje larvi druge generacije ove štetočine.

Kukuruzni plamenac jajna legla najčešće polaže na naličje listova kukuruza i paprike, a ponekad i na klipove i plodove. Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i pregled na prisutvo jajnih legala ove štetočine. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja:

  • Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u količini 0,14-0,2 l/ha (karenca 14 dana u usevima kukuruza, a 3 dana u usevima paprike) – registrovan u usevima kukuruza i paprike

ili

  • Ampligo 150 ZC (hlorantraniliprol+lambda-cihalotrin) u količini 0,2-0,25 l/ha (karenca 7 dana) – registrovan samo u usevima kukuruza

Prilikom vizuelnih pregleda registrovano je prisustvo parazitiranih jajnih legala od strane parazitne osice iz roda Trichogramma.

Parazitirano jajno leglo

Navedeni insekticid koji sadrži samo aktivnu materiju hlorantraniliprol ima selektivno delovanje na korisne organizme, pa se preporučuje njegova primena u usevima gde se registruju parazitirana jajna legla.

Najugroženiji usevi od kukuruznog plamenca su usevi paprike, semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, gde štete usled ishrane larvi na plodovima/klipovima mogu dovesti do značajnih gubitaka. Proizvođači merkantilnog kukuruza treba da imaju u vidu da se prinosi uvećavaju za oko 5% ukuliko se izvrše hemijske mere zaštite za suzbijanje kukuruznog plamenca. Pored toga, suzbijanjem ove štetočine, indirektno se smanjuje i sadržaj mikotoksina u zrnu kukuruza, jer se sprečava prodor prouzrokovača truleži klipa kroz otvore koje prave larve plamenca.

U usevima kukuruza šećerca gde se u narednom periodu očekuje početak berbe strogo treba voditi računa o karenci primenjenih insekticida.

U usevima gde je u toku berba zabranjena je primena insekticda!

RC Novi Sad je pre pet dana preporučio primenu insekticida u cilju suzbijanja pamukove sovice u usevima paprike. Proizvođači koji su ovaj tretman sproveli u prethodnih pet dana, mogu današnju preporuku i primenu insekticida da odlože za nekoliko dana. Za sve ostale, s obzirom da piljenje larvi kreće od danas, primena insekticida treba da se sprovede u što kraćem roku kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove.

 

Podeli vest