Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA

Štetni organizam:

 • Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella);
 • Mrka trulež ploda jabuke (Monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81) do faze plodovi zreli za berbu (BBCH 87).

Zasad jabuke BBCH 85

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). I dalje je u toku intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

 • Laser 240 SC (spinosad) u količini 400 ml/ha (karenca 7 dana) ili
 • Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3% (karenca 7 dana) ili
 • Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana) ili
 • Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

U fazama sazrevanja plodovi su osetljivi na infekciju od strane patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 • Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 • Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili
 • Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 • Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili
 • Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

U zasadima gde je berba u toku ne treba primenjivati hemijske mere zaštite!

 

 

Podeli vest