Preporuka PIS RC Novi Sad – zaštita JABUKA

Biljka domaćin: JABUKA

Štetni organizam:

 • Jabukin smotavac (Carpocapsa pomonella);
 • Breskvin smotavac (Cydia molesta);
 • Mrka trulež ploda jabuke (Monilinia fructigena)

Na području delovanja RC Novi Sad zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fazi od početak zrenja: pojavljuje se karakteristična boja za kultivar (BBCH 81) do faze napredovanje zrenja: povećanje intenziteta boje karakteristične za kultivar (BBCH 85).

Zasad jabuke BBCH 81

Vizuelnim pregledom plodova jabuke registrovano je prisustvo ispiljenih, kao i jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je intenzivno piljenje larvi treće generacije ove štetočine.

Na feromonskim klopkama, u poslednjih nekoliko dana, registruje se povećanje brojnosti leptira breskvinog smotavca (Cydia molesta). Nakon berbe bresaka i nektarina usled nedostatka primarnog domaćina leptiri breskvinog smotavca migriraju u zasade jabučastog voća. U toku je let i polaganje jaja četvrte generacije ove štetočine, a u narednim danima se očekuje i početak piljenja larvi.

U cilju sprečavanja ubušivanja larvi navedenih štetočina u plodove, proizvođačima se preporučuje primena nekog od navedenih insekticida:

 •  Laser 240 SC (spinosad) u količini 400 ml/ha (karenca 7 dana),
 •  Affirm Opti, Mayor, Triton, Atletic 095 SG, Ema (emamektin benzoat) u koncentraciji 0,25-0,3% (karenca 7 dana),
 •  Avaunt 15 EC, Top Gun (indoksakarb) u količini 0,33-0,5 l/ha (karenca 7 dana),
 •  Exirel (cijantraniliprol) u koncentraciji 0,06% (karenca 7 dana).

U sortimentu koji ulazi u faze sazrevanja plodova treba zaštititi plodove od patogena prouzrokovača truleži: mrke truleži ploda (Monilinia fructigena), gorke truleži ploda (Colletotrichum gleosporoides) i meke truleži ploda (Penicillium spp.). U cilju sprečavanja pojave truleži u skladištima preporučuje se primena nekog od sledećih fungicida:

 •  Switch 62,5 WG (ciprodinil+fludioksonil) 0,8-1 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 •  Luna expirienca (tebukonazol+fluopiram) 0,075% (karenca 14 dana) ili
 •  Geoxe 50 WG (fludioksonil) 0,4-0,45 kg/ha (karenca 3 dana) ili
 •  Bellis (boksalid+piraklostrobin) 0,8 kg/ha (karenca 7 dana) ili
 •  Zato 50 WG (trifloksistrobin) 150 g/ha (karenca 14 dana).

Prilikom sprovođenja hemijskih mera zaštite strogo treba voditi računa o karenci primenjenih preparata!

 

Podeli vest