Odeljenje za stručne poslove u poljoprivredi

Sprovođenje programa mera zaštite zdravlja bilja Republike Srbije

 

Program mera zaštite zdravlja bilja sprovodi se u skladu sa članom 31. Zakona o zdravlju bilja („Službeni glasnik RS“, br.41/2009 i 17/19), radi sprečavanja pojave unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama. Štetni organizmi propisani Programom mera utvrđeni su na osnovu mišljenja Stručnog saveta za zdravlje bilja i isti se obavezno prate na teritoriji Republike Srbije radi provere i potvrde fitosanitarnog statusa štetnih organizama utvrđenih zakonom, a u skladu sa međunarodnim obavezama Republike Srbije u cilju obezbeđivanja fitosanitarnih zahteva prilikom izvoza.

Program mera obuhvata STALNI NADZOR koji se sprovodi na određenim kulturama čije je gajenje od značaja za Republiku Srbiju, kao i POSEBAN NADZOR koji obuhvata određene štetne organizme u skladu sa preduzetim obavezama Republike Srbije u smislu garantovanja fitosanitarnih zahteva u međunarodnom prometu kao i preporukama i obavezama koje proističu iz članstva u međunarodnim organizacijama, u cilju sprečavanja unošenja i širenja, provere fitosanitarnog statusa i izveštavanja o prisustvu / odsustvu i rasprostranjenosti određenih regulisanih štetnih organizama.

Da bi se obezbedila adekvatna primena međunarodnih standarda (ERRO, ISPM) poseban nadzor, pored vizuelnih zdravstvenih pregleda bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, obuhvata i uzimanje uzoraka i laboratorijsko testiranje biljnog materijala na prisustvo štetnih organizama u skladu sa međunarodnim standardima, kao i pripremu procedura i uputstava za preglede i  uzorkovanje kada je to potrebno, zatim edukacije, transport uzoraka, vođenja evidencija, obradu podataka, koordinaciju i izveštavanje.

Izvršioci u sprovođenju poslova po Programu mera su ovlašćene poljoprivredne službe, ovlašćene laboratorije i institucije, kao i fitosanitarna inspekcija.

Postoje dva proizvodna područja:

 1. AP VOJVODINA (Sever Srbije)
  • 11 Poljoprivrednih stručnih službi u 7 Upravnih okruga
 2. CENTRALNA SRBIJA
  • 16 Poljoprivrednih stručnih savetodavnih službi u 19 Upravnih okruga

 

U skladu sa Programom mera, poljoprivredne službe na području za koje su ovlašćene sprovode aktivnosti stalnog nadzora nad biljem iz Programa mera, kao i aktivnosti u okviru POSEBNOG NADZORA nad štetnim (karantinskim) organizmima  po Programu mera, a to su 58 štetnih organizama u:

 • povrću, voću, vinovoj lozi i kukuruzu – 45 štetnih organizama
 • ukrasnom bilju u zatvorenom prostoru – 6 štetnih organizama
 • šumskim rasadnicima, šumskim područjima i javnim površinama – 7 štetnih organizama

Postkarantinski nadzor

Program mera obuhvata vizuelni pregled i uzorkovanje u proizvodnim zasadima za čije je podizanje korišćen materijal poreklom iz uvoza, a od strane ovlašćene poljoprivredne službe uključujući i laboratorijsko testiranje na prisustvo i drugih štetnih organizama koji nisu obuhvaćeni ovim programom a nalaze se na listi štetnih organizama propisanih zakonom kojim se uređuje zdravlje bilja.

Edukacija vlasnika i držaoca bilja

Ovlašćene službe vrše stalno informisanje, odnosno edukaciju vlasnika i držaoca bilja o štetnim organizmima obuhvaćenim Programom mera u cilju podizanja svesti o značaju sprovođenja Programa mera za sprečavanje pojave, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjavanje štetnih organizama u skladu sa Zakonom o zdravlju bilja. Informisanje se sprovodi putem radionica, predavanja, sajta Ministarstva poljoprivrede, televizije i novina.

Kontrola sprovođenja Programa mera

Sve ovlašćene poljoprivredne službe do kraja tekuće godine dostavljaju izveštaj o sprovedenim aktivnostima po ovom programu. Fitosanitarna inspekcija vrši kontrolu sprovođenja Programa mera, a u slučaju utvrđivanja nepravilnosti fitosanitarni inspektor bez odlaganja nalaže propisane mere i o tome obaveštava nadležno ministarstvo.

Koordinaciju i kontrolu sprovođenja svih aktivnosti predviđenih Programom mera Uprava za zaštitu bilja sprovodi u saradnji sa imenovanim koordinatorima za proizvodno područje Sever Srbije odnosno, proizvodno područje Centralne Srbije, koordinatorima u poljoprivrednim službama, ovlašćenim laboratorijama i institucijama i fitosanitarnom inspekcijom.

Koordinatori za sprovođenje Programa mera u ovlašćenim poljoprivrednim službama sačinjavaju plan, dinamiku pregleda i uzorkovanja, kao i koordinaciju sprovođenja stručnih poslova po ovlašćenju, organizuju i objedinjuju izveštaje o obavljenim poslovima, za područje delovanja službe u saradnji sa koordinatorom za proizvodno područje Sever Srbije, odnosno Centralne Srbije.

Učesnici sprovođenja Programa mera imaju obavezu da vode zapisnike i evidencije o obavljenim vizuelnim pregledima i uzorkovanju, kretanju uzoraka i laboratorijskim ispitivanjima na utvrđenim obrascima dostavljenim od strane Uprave.

Izveštaje o obavljenim aktivnostima sprovođenja Programa mera priprema, po rešenju o ovlašćenju, koordinator u službi, na utvrđenim obrascima sačinjenim od strane Uprave za zaštitu bilja I dostavlja ih koordinatoru za proizvodno područje Sever Srbije, odnosno Centralna Srbije, u elektronskoj formi, a Upravi u elektronskoj i pisanoj formi.

Izveštaj o obavljenim aktivnostima za proizvodno područje Sever Srbije i proizvodno područje Centralne Srbije priprema imenovani koordinator za navedeno područje na utvrđenim obrascima sačinjenim od strane Uprave za zaštitu bilja i dostavlja ih Upravi u elektronskoj i pisanoj formi.

 

Izdavanje fitosanitarnih sertifikata

 

Izdavanje fitosanitarnih sertifikata (međunarodnih i reeksportnih) je stručni posao poveren od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Podrazumeva zdravstveni pregled pošiljki (bilje i biljni proizvodi) namenjenih izvozu. Radi obavljanja fitosanitarnog pregleda potrebno je da izvoznici ili njihovi ovlašćeni zastupnici izvrše najavu izvoza na mail www.fitouverenja@gmail.com.

Takođe je potrebno da omoguće adekvatne uslove za pregled pošiljke, prevoznog sredstva i uzimanje uzoraka. Fitosanitarni pregled podrazumeva:

 • Najavu izvoza
 • Pregled dokumentacije
 • Pregled pošiljke i prevoznog sredstva

Fitosanitarni sertifikat potvrđuje zdravstvenu ispravnost pošiljke.

 

Regionalna odgajivačka organizacija PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad

 

Regionalna odgajivačka organizacija PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad obavlja sprovođenje Glavnog odgajivačkog programa i kontrolu Osnovnih odgajivačkih programa, a na osnovu Rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima za goveda, ovce, koze, svinje, konje i živinu.

Odgajivački programi za goveda se odnose na mlečno i tovno govedarstvo, Holštaj Frizijsku rasu kao najzastupljeniju, Simentalsku, Braon Svis, Aberdi Angus i Hereford rasu.

Odgajivački programi za ovčarstvo se odnose na kvalitetne priplodne ovce tovnih rasa i rasa kombinovanih svojstava, Vitremberg, Il d frans, Cigaja, Šarole, Teksel, Romanovska, Safolk.

Odgajivački programi u kozarstvu se odnose na mlečne koze, Sanske, Alpske i Nemačke šarene koze.

Odgajivački programi u svinjarstvu se odnose na plemenite rase i njihove F-1 i F-2 kombinacije.

Odgajivački programi u konjarstvu se odnose na plemenite rase Lipinaskih i KWPN konja. Autohtone ili lokalno adaptirane rase predstavljaju domaće životinje gajene na našem podnevlju i obuhvaćene su nacionalnim programom očuvanje genetskih rezervi i biološke raznovrsnosti. Gubitak njihovog genofonda je primaran, posebno sa stanovišta osobina otpornosti i prilagodljivosti. Odgajivačkim programom za autohtone rase goveda definisani su odgajivački ciljevi, veličina populacije, odagajivačke metode, selekcijski program i program banke gena. Na području rada PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad, ovi ciljevi se sprovode na populaciji Podolskog, ili sivo – stepskog govečeta i Buše.

Glavne aktivnosti na upravljanju i konzervaciji genetičkih resursa i ugroženih autohtonih rasa ovaca sprovode se u zapatima Vitoroge Žuje i Cigaje.

Zapati autohtonih rasa svinja koji su pod kontrolom na području rada PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad su svi sojevi Mangulice.

U konjarstvu su praćeni i kontrolisani zapati autohtonih rasa Nonijusa i Domaćeg brdskog konja.

Zakonom o stočarstvu je definisano da su osnovni odgajivački ciljevi povećanje produktivnosti domaćih životinja, izmena i poboljšanje rasnog sastava, kao i sprečavanje smanjenja brojnog stanja.

Odgajivačkim programima definišu se odgajivački ciljevi, veličina populacije na kojoj se sprovode programi, odgajivačke metode, selekcijski program, razvojni i istraživački zadaci u cilju povećanja efikasnosti realizacije programa, uslovi za gajenje domaćih životinja i obezbeđivanje širenja genetskog napretka i poboljšanja kvaliteta stočarskih proizvoda u skladu sa zootehničkim standardima, pravnom regulativom i standardima kvaliteta i bezbednosti. Postavljanjem odgajivačkih ciljeva razvija se poželjan genetski potencijal životinja. U određivanju odgajivačkog cilja uzima se u obzir naslednost osobina, ekonomska važnost osobina i mogućnost njihovog tačnog merenja.

Opšti cilj odgajivačkog programa je unapređenje rase kroz odgoj životinja poželjnog genetskog potencijala za proizvodne, funkcionalne (reprodukcija, zdravlje, otpornost i dugovečnost) i konformacione osobine, uz uočavanje genetičke varijabilnosti populacije, kao i uz poštovanje principa i regulativa vezanih za dobrobit životinja i zaštitu životne sredine.

Pozivamo sve zainteresovane proizvođače, koji gaje domaće životinje, da nas kontaktiraju, kako bi dobili detaljnije informacije o načinu odgoja priplodnih i kvalitetnih priplodnih grla i ostvarivanju podsticaja za svoju proizvodnju.

Herbicidni ogledi Poljoprivredne stručne službe Novi Sad

Herbicidni ogledi Poljoprivredne stručne službe Novi Sad svake godine se postavljaju u usevima kukuruza, soje i šećerne repe. Prikazuju nam efikasnost različitih preparata, kako samih tako i u kombinaciji sa drugim herbicidima na datu populaciju korova. Sam način izvođenja ogleda je po standardu EPPO-a. U svim usevima tretiranje se vrši popreko na pravac setve, radi boljeg uvida u selektivnost herbicida. Sa obe strane svakog tretmana su ostavljene netretirane površine širine 1,5 m (kontrola). Na ovaj način herbicidno delovanje tretmana se ocenjuje upoređivanjem sa netretiranim kontrolama.

Svaka vegetativna sezona je specifična po svojim karakteristikama i rezultati efikasnosti herbicida su različiti. Ono što se ponavlja kao problem iz vegetacije u vegetaciju jeste rezistentnost određenih vrsta korova, pre svega sirka (Sorghum halepense) i ambrozije (Ambrosia sp.- u pitanju je više vrsta).

Posetioci sami donose zaključke o tretmanima, upoređujući ih sa kontrolama.

Ono što je takođe interesanto, jeste da se rade i tretmani gde učestvuju sami preparati bez „partnera“, gde je moguće uvideti njegov samostalni efekat na datu populaciju korova. Dupliranje doza, primena sa okvašivačima i bez, tretiranje u zakasneloj fazi porasta useva… Sve su to situacije koje se dešavaju u praksi i za koje je potrebno imati informacije.

PSS Poljoprivredna stanica Novi Sad će nastaviti sa izvođenjem herbicidnih ogleda i u buduće, kako bismo imali što više informacija o različitim herbicidima i njihovoj efikasnosti.

 

 • Ogledi u ratarstvu i povrtarstvu

PSS „Poljoprivredna stanica“ DOO Novi Sad svake godine izvodi oglede najznačajnijih ratarskih kultura.

Svrha ogleda je dobijanje informacija o potencijalu sorti i hibrida registovanih za proizvodnju u našoj zemlji, a sve sa ciljem dalje disiminacije podataka poljoprivrednim proizvođačima o stvarnim, neutralnim i objektivnim parametrima za svaku biljnu vrstu, na području delovanja koji pokriva „Poljoprivredna stanica“ Novi Sad. Ogledi se izvode u saradnji sa semenskim kućama i po njihovim preporučenim sklopovima.

Ogledi obuhvataju:

 1. Makro oglede (strna žita, kukuruz, soja, suncokret)
 1. Mikro oglede (kukuruz, suncokret, pšenica)
 1. Strip oglede
 1. Demonstracione oglede

U toku godine organizuju se dva dana polja i to:

 • Dan polja strnih žita i herbicidnih ogleda u toku VI meseca, kao i
 • Dan polja kukuruza koji se održava početkom IX meseca.
 • Poslovi stručne i zdravstvene kontrole semena i sadnog materijala (aprobacije)

PSS „Poljoprivredna stanica“ DOO Novi Sad vrši kontrolu proizvodnje semena poljoprivrednog bilja propisanu Pravilnikom o kontroli proizvodnje semena na osnovu domaće zakonske regulative – Zakona o semenu ( „Službeni glasnik RS“ br 45/2005 i 30/2010 – dr. zakon). Kontrola se sastoji od ratarskog (stručnog) i zdravstvenog pregleda.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede poverava poljoprivrednim stručnim službama ove poslove i određuje područje rada u kojima se vrši kontrola. „Poljoprivredna stanica“ kontrolu vrši na teritoriji 9 opština Južnobačkog okruga i to:

 • Novi Sad
 • Sremski Karlovci
 • Beočin
 • Bačka Palanka
 • Bački Petrovac
 • Bač
 • Temerin
 • Titel
 • Žabalj

Da bi se izvršila kontrola proizvodnje semena, potrebno je najpre da se semenski usev prijavi u određenom zakonskom roku. Prijavu podnosi proizvođač semena, odnosno organizator proizvodnje i to za stručnu kontrolu i zdravstveni pregled useva. Kompletna dokumentacija se dostavlja PSS Novi Sad, koja je ovlašćena od strane Ministarstva za vršenje ovih poslova. Svaka prijava se kontroliše i pod određenim brojem (dodeljuje ga Ministarstvo) zavodi u Registar prijava.

U toku vegetacije, vrši se kontrola proizvodnje semena na parceli. Broj obilazaka je različit i kreće se od 2 do 3 za pšenicu, ječam, grašak, soju… do najmanje 7 za kukuruz. Aprobacionim pregledima se utvrđuje da li usev odgovara propisanim zakonskim normama, počevši od prostorne izolacije, zakorovljenosti, sortne čistoće, pa do kvaliteta izvođenja potrebnih operacija, kao npr. uklanjanje metlica u semenskom kukuruzu.

Nakon završenih pregleda useva na terenu, na osnovu zapisnika koji se sastavljaju prilikom svakog obilaska, izdaje se Uverenje o priznavanju semenskog useva. Ovaj dokument overava Ministarstvo, a preuzima ga lice koje je podnosilac prijave (proizvođač, organizator proizvodnje).

 


adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort ankara escort antakya escort aydın escort batman escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bursa escort çorum escort diyarbakır escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort gebze escort giresun escort hakkari escort hatay escort karabük escort kayseri escort kilis escort kırşehir escort konya escort kütahya escort manisa escort mardin escort muş escort nilüfer escort nevşehir escort ordu escort osmaniye escort rize escort şanlıurfa escort sivas escort tokat escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort antalya escort aksaray escort ankara escort antakya escort GaziAntep escort atakum escort bodrum escort buca escort bursa escort çankaya escort çeşme escort çorlu escort elazığ escort eskişehir escort izmit escort istanbul escort kayseri escort keçiören escort kocasinan escort konya escort kuşadası escort malatya escort marmaris escort mersin escort muğla escort nilüfer escort osmangazi escort rize escort şahinbey escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort şehitkamil escort selçuklu escort izmir escort tekirdağ escort trabzon escort yüreğir escort
kredi notu öğrenme