Odeljenje za savetodavne poslove u poljoprivredi

Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača

Centar za usavršavanje poljoprivrednih savetodavaca i poljoprivrednih proizvođača se nalazi u okviru PSS „Poljoprivredna stanica“ DOO Novi Sad kao ovlašćene organizacije, po rešenju Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo br. 104- 401-5321/2020-01 od 05.07.2020. godine.

Zaposleni u Centru u okviru plana i programa učestvuju u poslovima planiranja, programiranja, organizovanja i unapređivanja Centra. Sarađuju sa savetodavcima u njihovom radu na ostvarivanju plana i programa i prate rad savetodavaca. Samostalno ili u saradnji sa drugima, Centar sačinjava preglede, izveštaje i analize u vezi sa radom savetodavaca i svojim radom za potrebe Sekretarijata, Ministarstva i drugih institucija.

Centar organizuje i/ili učestvuje u istraživanjima specifičnih potreba i problema savetodavne službe (projektovanje, izrada instrumenata istraživanja, prikupljanje podataka i njihova obrada i izrada izveštaja sa predlogom mera), a posebno onih problema koji su istaknuti za praćenje i unapređivanje Savetodavne službe AP Vojvodine.

 

Centar za usavršavanje u okviru svog rada obavlja i sledeće poslove:

 • Uspostavljanje i administracija baze podataka o stručnjacima, institucijama i ostalima učesnicima koji poseduju specifična znanja i veštine od značaja za proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda, ruralni razvoj i druga bitna znanja za Centar za usavršavanje
 • Izrada godišnjeg programa treninga i obuka (specijalizovanih i opštih) poljoprivrednih savetodavaca
 • Organizovanje edukacija, kurseva, radionica i praktičnih obuka za poljoprivredne savetodavce. Socijalni i ekonomski trendovi u ruralnim područjima nameću potrebu za obučenim, specijalizovanim i tehnički kompetentnim savetodavcima, koji takođe znaju gde da dobiju relevantne informacije i reše problem
 • Organizovanje predavanja, edukacije, kurseva, radionica i praktičnih obuka za poljoprivredne proizvođače, podrazumeva da se savetodavci i poljoprivrednici zajednički osposobe i uključe u verifikaciju i adaptaciju novih tehnologija i na taj način nove tehnologije primene kako na svojim poljoprivrednim gazdinstvima, tako i na nivou lokalne zajednice
 • Učešće u pripremi izrade i štampe propratnih materijala za potrebe Poljoprivredne savetodavne službe APV vezano za kurseve, radionice i seminare
 • Izrada i štampanje posebnih pojašnjenja za potrebe poljoprivrednih proizvođača iz oblasti poljoprivrede ili agrarne politike. Takav vid promovisanja i prezentovanja predstavlja formu direktnog kontakta sa poljoprivrednicima
 • Monitoring i evoluacija rada održanih treninga i kurseva
 • Uspostavljanje, administracija i održavanje portala PSS APV
 • Priprema i realizacija poslova i aktivnosti vezane za licenciranje savetodavaca u skladu sa zakonom i pravilnicima koji uređuju ove oblasti
 • Formiranje jedinstvene baze podataka o predavačima, održanim edukacijama i licima koja su pohađala edukacije
 • Predlaganje, priprema i organizacija stručne ekskurzije i studijske posete za savetodavce i poljoprivredne proizvođače
 • Učestvovanje u organizaciji nastupa Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine na različitim poljoprivredno-prehrambenim sajmovima i sličnim manifestacijama u zemlji i inostranstvu
 • Učestvovanje u pripremi i realizaciji seminara poljoprivrednih savetodavaca AP Vojvodine
 • Koordinacija radnih grupa za izradu projekata i programa planiranih za tekuću godinu, od značaja za poljoprivredu AP Vojvodine, a za potrebe Savetodavne službe i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
 • Praćenje i usmeravanje rada Poljoprivredne savetodavne službe AP Vojvodine u skladu sa Godišnjim programom i nalogom Sekretarijata
 • Učestvovanje u praćenju realizacije projekata savetodavaca i izradi različitih analiza za potrebe Sekretarijata
 • Ostvarivanje saradnje sa institucijama i pojedincima iz zemlje i inostranstva na poslovima od značaja za svoj rad
 • Uspostavljanje saradnje sa drugim edukativnim centrima u zemlji i inostranstvu u cilju razmene programa, ideja i polaznika
 • Davanje predloga plana specijalističkih edukacija Pokrajinskom sekretarijatu
 • Davanje predloga potrebnih laboratorijskih ispitivanja u funkciji unapređenja savetodavnih poslova i poljoprivrede u AP Vojvodini
 • Obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom i potrebama Sekretarijata

 

Poljoprivredno savetodavstvo

Savetodavna služba PSS „Poljoprivredna stanica“ DOO Novi Sad je deo Savetodavne službe Vojvodine i sprovodi program koji donosi skupština AP Vojvodine.

Osnovno ciljevi godišnjeg programa su:

 1. Proizvodnja zdravstveno bezbednih proizvoda
 1. Povećanje nivoa informisanosti i znanja poljoprivrednih proizvođača
 1. Uvođenje novih tehnologija u poljoprivrednu proizvodnju
 1. Unapređenje zaštite životne sredine

 

Samo savetodavci koji poseduju važeću licencu i koji su upisani u Registar savetodavaca mogu da učestvuju u realizaciji godišnjeg programa

 

Savetodavni poslovi u poljoprivredi obavljaju se kroz:

 • Rad sa partnerskim gazdinstvima
 • Rad sa ostalim gazdinstvima
 • Rad sa udruženjima
 • Edukacija poljoprivrednih proizvođača (zimska predavanja, kursevi, radionice)
 • Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike putem sredstava javnog informisanja (tv, radio, novine, portal PSS)
 • Pomoć prilikom popunjavanja i podnošenja zahteva za podsticaje i subvencije
 • Praćenje i izveštavanje o sezonskim poljoprivrednim radovima
 • Organizovanje dana polja (prezentovanje novih sorti i hibrida)